AS Tallinna Sadam

Tallinna sadam

Riigiettevõte Tallinna Sadam moodustati 1992. aasta aprillis ning AS Tallinna Sadam on alates 13.06.2018 börsiettevõte, mille aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Ettevõtte strateegiliseks eesmärgiks on Eesti kui mereriigi konkurentsivõime arendamine. Võttes arvesse mõlemat, nii reisijate arvu kui kaubavooge, on Tallinna Sadam ühtlasi ka üks suurimaid sadamate komplekse Läänemere ääres.

Tallinna Sadam on aktiivselt tegevuses keskkonnaorganisatsioonides: AS Tallinna Sadam on Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni asutajaliige (2003), Läänemere sadamate organisatsiooni (BPO) keskkonnakomisjoni juhtkonna liige (al 2003), Euroopa sadamatevahelise keskkonnakaitseorganisatsiooni EcoPorts’i  tegevliige (2005), 40 maailma sadama ühise kliimadeklaratsiooni “C40 World Ports Climate Declaration“ toetajaliige (2008), Euroopa Meresadamate Organisatsiooni (ESPO) säästva arengu komisjoni liige (al 2013).

AS Tallinna Sadam kaardistas oma kõikide emissiooniallikate ja sadamategevusega kaasneva süsiniku jalajälje, hindas keskkonnamõju (merekeskkond, välisõhk,  energiakasutus jms) lähtudes Tallinna Sadama kestliku arengu strateegiast ja  eesmärkidest (kliimaneutraalsuse saavutamine, ringmajandus, energiatõhusus jms) ning töötas välja mõõdikud, meetmed ning eesmärk-tasemed  strateegia keskkondlike eesmärkide saavutamiseks. Koostatud ja rakendatud on kestliku arengu strateegia elluviimise lühiajalised ja pikaajalised  tegevuskavad. Näited Tallinna Sadama konkreetsetest tegevustest kestliku arengu strateegia elluviimisel on kaldaelektriseadmed laevadele Vanasadama viiel kail, keskkonnasäästlikud hooned (D-terminal, kruiisiterminal), sadamatasude soodustused keskkonnasõbralikele laevadele, mandri ja suursaarte vahelises reisiparvlaevade liikluses ökonoomsete hübriidlahenduste kasutusele võtmine ja ettevalmistused üleminekuks taastuvenergiat kasutavatele täislahendustele (sh roheline vesinik).

Alates 1998. aastast on teostatud Muuga sadamas pidevat atmosfääriõhu kvaliteedi seiret ning alates 2017 rakendanud esmakordselt Eestis kaasaegse elektroonilise teavitussüsteemi eNinad, mis tagab naftaterminalide jätkusuutliku tegutsemise. 2004. aastal asutati tütarettevõte AS Green Marine eesmärgiga korraldada sadamat külastavatelt laevadelt laevaheitmete, sh pilsivee, reovee, prügi, naftasaadusi ja õli sisaldavate jäätmete, vastuvõtt ja edasine töötlemine, rakendades ringmajanduse põhimõtteid.

Ettevõtete vastutustundlikkus kliima ja keskkonna kaitsmisel ei saa olla pelgalt lubadused, vaid konkreetsed ettevõtete põhitegevust ümber mõtestavad sammud. Tallinna Sadama kestliku arengu eesmärk on 2050 kliimaneutraalne sadam, siis eesmärgi ambitsioonikust arvestades peab ettevõte tegutsema kohe. Samuti oli vajalik kaardistada, millised on hetkel kasvuhoonegaaside (KHG) emissiooni allikad ja CO2 kogused ning välja töötada meetmed nende vähendamiseks. Tallinna Sadam on üks esimesi teenuse ettevõtteid, mis on kaardistanud oma tegevusega seotud CO2 emissiooni ning üks väheseid sadamaid (rahvusvahelises kontekstis), mis on kaardistanud KHG emissiooni ja selle vähendamise meetmeid, mis ei sõltu ainuüksi sadama ettevõtte enda tegevusest. Tallinna Sadam on võtnud konkreetseid samme ja rakendanud innovaatilisi lahendusi keskkonnamõju vähendamiseks, näiteks kaldaelektriseadmed ja automaatsildumisseamed laevadele, BIM (Building Information Modelling) kasutamine, Tark Sadam jm. Ettevõte on rakendanud ka keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001.

Kestliku arengu strateegia on integreeritud ettevõtte üldstrateegiaga ning keskkondlikud eesmärgid ja mõõdikud on välja töötatud ja rakendatud igapäevases töös, mille kohta saab rohkem uurida kodulehelt https://www.ts.ee/kestlik-areng-ja-vastutustundlikkus