2017

2017

 

2017. aasta konkursile esitati 24 kandidaati 21 erineva asutuse poolt.

KONKURSI ÜLDVÕIDU PÄLVIS: ADVANCED SPORTS INSTALLATIONS EUROPE AS

Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursi rahvahääletuse lemmik on Ericsson Eesti AS.

 

KESKKONNAJUHTIMISE KATEGOORIAS PÄLVIS VÕIDU: ERICSSON EESTI AS 

Vastutustundlik ettevõtlus on üks Ericssoni äristrateegia põhiväärtusi saavutamaks sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid eesmärke läbi keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja eetiliste riskide juhtimise. 2016. aastal pühendus Ericsson ühena esimestest ÜRO Kestliku Arengu Eesmärkidele ning rakendab neid aina enam raamistikuna sotsiaalsete ja keskkonnalaste mõjude hindamisel ja vähendamisel.

Ericssonis on pea 20 aastat läbi viidud elutsükli hindamist (LCA), mis hõlmab endas toormaterjali hankimist, disaini, tootmist, transporti, toodete kasutamist, lahti monteerimist ning ringi sulgeb korrektne ringlussevõtt või jäätmekäitlus. Pikaajaline kogemus LCA metodoloogias on olnud aluseks ringmajanduse rakendamisele, mille abil juhitakse ressursikasutust ning keskkonnamõjusid kõikides Ericssoni üksustes. Ringmajanduse rakendamisel on fookusesse võetud kolm olulisemat teemat nagu toote keskkonnasäästlikus ja energiatarve,  vastutustundlik ressursikasutus ning CO2 jalajälje vähendamine.

Viimase viie aastaga on Ericsson vähendanud kogu ettevõtte ulatuses CO2 jalajälge ühe töötaja kohta 45%. Ericssoni Tallinna tehas on sellesse tulemusse panustanud erinevate meetmete kaudu. 2017. aastal avas Ericsson Eesti AS kontori kahel korrusel Öpiku Ärihoones, millele on omistatud rahvusvaheliselt tunnustatud LEED Platinum sertifikaat. Keskkonnasäästike hoonete kasutusele võtmine on üks Ericssoni globaalse keskkonnapoliitika osa. Alates 2012. aastast on Ericssoni tehases Peterburi teel kasutuses 100% roheline energia. Ericssoni tehasesse sisenevate ja väljuvate kaubavoogude puhul eelistatakse lennutranspordile maismaa- ja meretransporti ning transpordist tulenevat CO2 emissiooni jälgitakse tehase tasemel KPI abil.

Lisaks ISO 140001:2015 keskkonnajuhtimissüsteemile on Ericssonis kehtestatud erinevaid ettevõttesiseseid globaalseid poliitikaid ja direktiive, milles on kaetud erinevad teemad nagu vastutustundlik hankimine, töötervishoid ja tööohutus, keskkonnajuhtimine, korruptsiooni vältimine, inimõigused, elektroonikajäätmed jne.

Kõik Ericssoniga liituvad uued töötajad läbivad sisseelamise koolitused, mille üheks osaks on keskkonnajuhtimissüsteemi tutvustav kursus. Kursuse käigus saavad uued töötajad teadmised Ericssoni keskkonnaalastest juhtpõhimõtetest ja põhilistest päevakajalistest teemadest selles valdkonnas.

Ringmajandusel, keskkonnahoiul ning sotsiaalsel vastutusel põhinev tootmise ja tarneahela juhtimine on aidanud Ericssonil parandada konkurentsivõimet ning seejuures vähendada oluliselt oma tegevustest tulenevat sotsiaalset ja keskkonnamõju.

 

Tunnustati:

 • DHL Estonia AS on globaalne liider logistikatööstuses, pühendudes oma kogemuste pakkumisele rahvusvahelises ekspressteenuses, õhu- ning merevedudes, maantee- ja raudteetranspordis, lepingulises logistikas ning rahvusvahelises postiteenuses. DHL Estonia AS sertifitseeriti esmakordselt ISO 9001 ning ISO 14001 standardite suhtes 2004. aastal. Alates aastast 2013 omatakse Euroopa Rohelise Kontori sertifikaati. Keskkonnajuhtimissüsteem on osa organisatsiooni üldisest juhtimissüsteemist ning keskkonnaeesmärgid on ettevõttes seatud osakonnapõhiselt. Oma keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisse kaasame ka sidusrühmad nagu allhankijad ja kliendid. Kliendid saavad liituda keskkonnasõbraliku GOGREEN teenusega, mis võimaldab kliendi saadetiste CO2 emissioonide mõõtmist ning kus DHL investeerib kindla protsendi ulatuses kliendi transpordimaksumusest globaalsetesse kliimakaitseprojektidesse. Allhankijatega teeme koostööd CO2 emissioonide vähendamise osas ning kaasame neid ettevõttesisesesse koolitusprogrammi. Lisaks on ettevõte eesmärgistanud paberivaba asjaajamise raames kindlad eesmärgid kliendilepingute digitaalsele allkirjastamisele ning klienditellimuste vormistamise e-lahendustele. Monitooritakse juba ligi 10 aastat igakuiselt kõikide kontorite, ametiautode ning kullerite autopargi CO2 jalajälge. Antud analüüs annab selge ülevaate elektrienergia, kütte ning kütusetarbimise kuludest ja trendidest ning aitab selgelt tuvastada ebakõlasid süsteemis. Lisaks omatakse käesolevast  aastast ISO 50001 sertifikaati, mis tähendab süvitsi tegelemist energiaefektiivsusega. Ettevõtte energiaefektiivsuse meeskond kohtub kaks korda kuus ning tegeleb erinevate energiaefektiivsust puudutavate küsimuste ning teemadega. Läbi on viidud objektipõhised energiaauditid, seatud energiaeesmärgid ning tegeletakse töötajate teadlikkuse tõstmisega energiajuhtimissüsteemi suhtes. Kontorites, terminalides ning ladudes on tagatud võimalused prügi liigiti sorteerimiseks. Lepingupartneriteks on ettevõtted, kes suunavad saadud jäätmed ümbertöötlemisele.

 

Osalesid ka:

 • Insero OÜ on 2012. aastal asutatud erakapitalil põhinev ettevõte, mis tegeleb masinaehituslike erilahenduste projekteerimise ja 3D skaneerimisega. Ettevõtte meeskond juhindub keskkonda säästva arengu põhimõtetest, mida rakendatakse oma igapäevastes tegemistes ja selle tõendamiseks juurutati keskkonnajuhtimissüsteem ISO 14001:2015. Loodud on keskkonnariskide ja parendustegevuste register, mis on pidevas seires. Lähtudes säästvast põhimõttest igapäevatöös, kohustutakse vältima saastamist ning selle korraldamiseks on loodud vastavad juhendid. Projekteerimisel tähtsustatakse materjalide optimaalset kasutamist ja toote kogu elutsükli analüüsi, mis hõlmab ka utiliseerimisvõimalusi. Projekteerijad kasutavad programme jooniste kontrollimiseks ja kinnitamiseks, et vältida printimist. Samuti on eraldatud pandipakendi-, paber- ja olmeprügikast jäätmete sorteerimiseks. Uued akud ja patareid väljastatakse ainult vanade vastu, mis omakorda hoiustatakse eraldi ja viiakse ohtlike jäätmete vastuvõtu punkti. Kontori interjööri toodi toalilli, mis parandasid sisekliimat ja toetab üleüldist töövõimekust. Regulaarselt hinnatakse ja parendatakse keskkonnajuhtimissüsteemi toimimist. Samuti oleme teavitanud ka oma koostööpartnereid ettevõttes kehtivatest nõuetest.

 

 • Ensto Ensek AS-is on jätkusuutlik areng ettevõtte juhtimissüsteemi arendamisel olulisel positsioonil. Keskkonnajuhtimissüsteemi ISO14001 sertifikaadi ja Ensto Green Office parendusprojektide elluviimine on olulisel kohal ja juhtkonna toetus nendele tegevustele on tugev. Ensto Enseki töötajatele keskendumist iseloomustab ka ettevõtte üks peamisi strateegilisi eesmärke: Parim Töötajakogemus. Tööohutuse vallas on seatud eesmärgiks 0 tööõnnetust aastas. Et inimestel oleks töökeskkonnas hea ja turvaline olla ning ettevõtte töötajad oleksid oma töös keskkonda säästvad, on oluline töötajate teadlikkus. Ensto Enseki keskkonnajuhtimise kava 2017. aasta üks põhieesmärke oli luua töötajatele keskkonnaohutuse alane koolitusprogramm ja esimesed koolitused ka 2017. aastal läbi viia. Ensto Enseki enda keskkonnaspetsialistide poolt koostatud Keskkonnaohutuse koolitusprogramm sai loodud töötajate teadlikkuse suurendamiseks ja õnnetuste ennetamiseks. Koolituse kavasse kuulub keskkonnajuhtimise olulisuse selgitamine, sh iga töötaja panuse tähtsuse selgitamine. Samuti mida üldiselt ISO14001 standardi nõuded ettevõtte jaoks tähendavad. Koolitusel osalejad saavad ülevaate Ensto jäätmekäitlussüsteemist ja selle seosest jäätmehierarhiaga. Ohutuse tagamiseks selgitatakse koolitusel kemikaalide ohutuskaartidel olevat infot ja isikukaitsevahendite kasutamist. Praktilise osana toimub õlilekke koristamine. Koolituspäeva lõpetuseks käsitletakse ka ressursitõhususe temaatikat ja tutvustatakse ohuolukordade märkamise süsteemi HSE WR põhimõtteid. Koolitusprogrammi läbimiseks tuleb osalejatel sooritada kirjalik test, kus õigete vastuste osakaal peab olema vähemalt 70%. Kõik edukalt testi läbinud töötajad saavad selle kohta ka tunnistuse. Järjepideva parendamise tagamiseks hinnatakse Ensto Ensekis igal aastal keskkonnariske ja koostatakse tehase keskkonnajuhtimise programm. Varasematel aastatel on keskkonnaprogrammi raames loodud Ensto Jäätmejaam, kuhu töötajad saavad kodust tuua liigiti kogutud ohtlikke ja taaskasutatavaid jäätmeid. Sellega suurendame jäätmete sorteerimist koduses majapidamises, kuna oleme nimetatud jäätmete üleandmise teinud mugavaks ja lihtsaks. Ettevõtte oma jäätmejaam on jätkuvalt aktiivses kasutuses ja oleme seeläbi taaskasutusse suunanud hulgaliselt jäätmeid.

 

KESKKONNASÕBRALIKU TOOTE/TEENUSE KATEGOORIAS PÄLVIS VÕIDU: ADVANCED SPORTS INSTALLATIONS EUROPE AS 

Advanced Sports Installations Europe AS on Euroopa üks juhtivaid kunstmuruväljakute rajajaid ning hooldajaid, kes on 25 aastaga ehitanud rohkem kui 1200 jalgpalliväljakut Skandinaavias, Suurbritannias ja Kesk-Euroopas. Täielikult Eesti kapitalil põhinev ettevõte on Euroopa Liidu Horisont 2020 programmi toel välja töötanud uuendusliku kunstmuru taaskasutustehnoloogia ARENA ning selleks vajalike seadmete prototüübid. Maailmas ainulaadne ARENA kontseptsioon võimaldab suurema osa vanast kunstmurust ja täitematerjalidest jalgpalliväljakutel uuesti kasutusele võtta. Kuna kogu töö tehakse ära jalgpallistaadionil kohapeal, on tänu minimaalsele transpordivajadusele ka CO2 saaste tekitamine mitmetes kordades väiksem kui seni. 

Uus mõtteviis jalgpalliväljakute rajamisel

Kolleegidega paigaldati kunstmuru jalgpalliväljakuid üle Euroopa juba veerandsada aastat. Ühel hetkel saadi aru, et kvaliteedi ja tööprotsessi lihvimine on küll vajalik, ent see ei ole kaugeltki piisav - vaja on uut mõtteviisi. Selleks sai sporditaristu kasutusrent ning ringmajandus jalgpalliväljakute ehitamisel. Neist esimene tagab alati uued väljakukatted tippklubidele ning teine aastaringsed treenimisvõimalused ka väiksemates kohtades, kust võiksid sirguda uued jalgpallilegendid.

Jalgpalliväljak kasutusrendiga

Advanced Sports Installations Europe on teadaolevalt ainus ettevõte, kes pakub kunstmuru spordiväljakuid kasutusrendi põhimõttel. See on sarnane mõtteviis sõidukite soetamisel või IT-seadmete hankimisel valdavaks muutunud kasutusrendiga.

Tänu rendimudelile pääseb jalgpalliklubi või omavalitsus investeerimisvajadusest, kuna kunstmuruväljaku hind koos hooldusega on jaotatud igakuisteks võrdseteks makseteks. Veelgi enam, keskmiselt 5-6 aasta järel vahetatakse murukate uue vastu ilma, et see tooks väljakuomanikule kaasa mingeid lisakulutusi. Jalgpallurid saavad aga pidevalt mängida tipptasemel kunstmurul ning oma mänguoskusi parimal võimalikul viisil arendada.

Ringmajandus annab kasutatud kunstmurule uue elu

Mis saab vanast murukattest? Ei, seda ei viida jäätmejaama, vaid maailmas ainulaadne ARENA kontseptsioon annab kasutatud kunstmurule uue elu. Ettevõttes väljatöötatud taaskasutustehnoloogia eeliseks on see, et vanalt kunstmuruväljakult saab kätte praktiliselt kogu täitematerjali. Eemaldatava kunstmuru komponendid sorteeritakse, puhastatakse ja kuivatatakse ning võetakse uuesti samal väljakul kasutusele, mis tähendab väljakuomanikule märkimisväärset kulude kokkuhoidu.

Kuna kogu vahetusprotsess tehakse ära jalgpallistaadionil kohapeal, on tänu minimaalsele transpordivajadusele ka CO2 saaste tekitamine kordades väiksem kui seni. Suurema osa kasutatud kunstmurukattest saab paigaldada näiteks harjutusväljakutele või koolide jalgpalliplatsidele, mis on võrreldes teiste pakkujatega soodsam ja ka oluliselt keskkonnasäästlikum lahendus. Ringimajanduse viimane etapp on kunstmuru ümbertöötlemistehas, kus eriti kulunud kasutuskõlbmatust kunstmurukattest saavad taas plastigraanulid ehk väärtuslik tooraine plastitööstustele.

Panevad põhirõhu keskkonnasäästule

Esmapilgul võib taaskasutus ja looduse säästmine tunduda jalgpallväljakute kontekstis väljamõeldud probleemina. Ent tasub meenutada, et ühe täismõõtudes jalgpalliväljaku väljavahetamisel on vaja ümber töödelda 250-300 tonni erinevaid materjale. Lihtne korrutamistehe näitab, et kunstmuruväljakute uuendamine tekitab igal aastal Euroopa Liidus 600 000 tonni kummi, liiva ja plastiku segajäätmeid, aastaks 2030 kasvab see jäätmekogus rohkem kui 3 miljoni tonnini.

Kuna väljatöötatud ARENA kontseptsioon võimaldab eemaldatava kunstmuru komponendid uuesti jalgpalliväljakutel kasutusele võtta, hoitakse sellega ära miljoni tonni segajäätmete teke aastas. See võrdub laias laastus terve Norra ühe kuu jäätmekogusega. Seepärast ongi globaalsete keskkonnaeesmärkide täitmiseks oluline leida taaskasutusvõimalusi ka kunstmuru jalgpalliväljakutele, millega Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 toel just tegeletakse.

 

Tunnustati:

 • Hepta Group Energy OÜ tänaseks tegevusalaks on kuluefektiivne elektriliinide õhuseire ja tehniline analüüs elektrivõrgu ettevõtetele droonide ja automatiseeritud andmetöötlusprotsesside abil. Ettevõtte arendatud keskkonnasõbralikuks tooteks on kuluefektiivne automatiseeritud õhuseire, õhust täppisandmete kogumine ning nende automaatne töötlus ja analüüs. Teisisõnu keeruliste ja hirmkallite mehitatud lennuteenuste ning insenertehniliste konsultatsioonitööde asemel arendati välja kasutajasõbralik tehnoloogiapakett, mis iseseisvalt ja (energia-) efektiivselt monitoorib ümbritsevat keskkonda. Riistvara toetatakse automatiseeritud andmetöötlusega ja tehnilise analüüsiga, mis vähendab inimressurssi kuni 90%.

 

Äri ja elurikkuse tunnustus:

 • AS Tallinna sadam panustab vastutustundliku ettevõttena Läänemere puhtuse tagamisse vältimaks reovee merre laskmist laevadelt. Probleemi lahendamiseks rajas Tallinna Sadam innovaatilise lahenduse reovee kogumiseks kruiisilaevadelt, mis on leidnud tunnustust nii laevaoperaatorite, kui ka mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide poolt. Lahenduse uuenduslikkus seisneb eelkõige reovee vastuvõtu võimsuse suurenemises kuni 1200m3 tunnis ja tehnoloogilises teostuses: maa-aluse mikrotunneli rajamise ja olemasolevale kaile reoveetorustiku ehitamise käigus suudeti suures osas vältida vajadust kandekonstruktsioone ja muud olemasolevat taristut kahjustada. Tänu valminud reoveetorustikule saavad Vanasadamas peatuvad kruiisilaevad oma reovett parimal võimalikul tasemel puhastamiseks ära anda piiramatus koguses ja ilma lisatasuta, panustades nii oluliselt ka Läänemere saastamise vähendamisse. Reovee kogumissüsteemi olemasolu vähendab oluliselt laevadelt otse merre suunatava heitvee kogust, mis omakorda aitab vältida reovees sisalduva prügi (mikro ja makroprügi) sattumist merre. Lahendus panustab otseselt kaasa mereprügi probleemi leevendamisse.

 

Osalesid ka:

 • Hundihinge talu OÜ on mahetalu, mis toodab 100% orgaanilisi ja naturaalseid tooteid loodusest, inimorganismile kahju tekitamata. Suve saabudes seisavad paljud inimesed vastamisi sääserünnakutega kasutades nende tõrjumiseks ebameeldiva lõhnaga, keemilisi sääsetõrjevahendeid. Just sellele probleemile on Hundihinge talu välja töötanud loodusliku lahenduse – keskkonnasõbraliku sääsetõrjevahendi. Antud tootel on nahka pehmendav ja putukahammustusest tingitud sügelust leevendav omadus. Olulist rolli täidab toote juures ka pakend, mis on klaasist ja taaskasutatav. Tootega soovitakse tarbijale tuua puhtam ja meeldivam suveõhtu! Maawägi on tootesari mis, koosneb orgaanilistest ja looduslikest toorainetest, ei sisalda säilitus- ega värvaineid. Kasutatakse ainult kvaliteetseid ja orgaanilisi eeterlikke õlisi ja kohalikku mahedat toorainet Hundihinge talust. Oma tootesarjaga loodame anda võimaluse alternatiivseks kehahoolduseks ilma keemiata. Hundihinge talus usutakse, et looduses on kõik inimesele vajalik olemas ja üritatakse seda ka tarbijani viia. Taaselustatakse sajanditepikkuseid rahvatarkuseid ja teadmisi, mis toimivad ja on testitud nii rahva kui ka teaduse poolt.

 

 • ArborEst OÜ tõi turule uue innovaatilise keskkonnasõbraliku raieroboti Manitou MRT2550. Selle seadme abil on oluliselt lihtsam, efektiivsem, soodsam ning keskkonnasõbralikum ohtlike puude langetamine tiheasustusega aladel. Esitame uue seadme soetamise tõttu tekkinud teenuse aasta keskkonnasõbraliku teenuse kandidaadiks. Arborest OÜ-l on väga hea ülevaade, oskused ja tehnika, mille abil ettevõte konkurentidele eeskujuks ja üldust harides hindab puude olukorda. Täpsemad hindamismeetodid lubavad anda adekvaatse ülevaate langetatavatest ja allesjäetavatest puudest. Et aga langetatavad puud on tihti keerulistes kohtades ning nende likvideerimise kulud kõrged, tuli soetada kõige uuem ja keskkonnasõbralikum raierobot, mis teeb teenuse klientidele soodsamaks ning kättesaadavamaks. Teleskooplaadur Manitou MRT 2550 on kombineeritud haarava sae Mecanil SG280-ga. Eesti turul on see esmakordne lahendus. Töökõrgus kuni 27 m, on Eesti oludes optimaalne, et langetada osadena turvaliselt varisemisohtlikud puud muidu langetamiseks liiga keerulistes oludes tiheasustusaladel, näiteks parkides, kalmistutel, elurajoonides ja kommunaalaladel. Tööorgan haarab soovitud tüveosast, hüdrauliline kettsaag lõikab tüveosa ning tõstab turvaliselt selleks ettenähtud kohta. Kogu protsessi juhitakse töötajale ohutult turvakabiinist vajadusel kaamerate abil. Seadeldis töötab mootorsaele iseloomuliku detsibellita, mistõttu saab seda rakendada vajadusel ka õhtu- ja öötutundidel. Masin on inimtööjõust oluliselt kiirem ja jõudsam, seega häirib ka oluliselt lühema aja vältel liikluskorraldust. Nimetatud teenusest tekivad puitjäätmed, mis koha pealt utiliseeritakse hakkepuiduks, saematerjaliks või küttepuuks.

 

 • AU Energiateenus OÜ pakub ressursi- ja energiatõhususe parendamisele suunatud teenust. Ressursitõhususe täisteenus algab tööstusettevõtja juures ressursitõhusust käsitleva teema avamisega. Sellele järgneb nõuetekohane ressursiaudit. Auditi järel võib olla kliendil soov taotleda toetust meetmete realiseerimiseks. AU Energiateenus aitab ettevõttel korraldada kogu toetusega seotud asjaajamise, korraldades vajalikud hanked ning viies meetmed projektijuhtimislepingu alusel ellu. AU Energiateenus on kaasas kogu protsessi vältel, võttes ka vastutuse protsessi kui terviku eest. See tagab, et paberil läbi mängitud stsenaariumitest sünnivad kõige efektiivsemad lahendused. Ressursitõhususe parendamise järgmine samm on tööstuse digitaliseerimine, mis loob juurde kõrgepalgalisi töökohti ja parandab ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel.

 

 • Stella Soomlais stuudio / Artisana OÜ on Eesti noorema põlvkonna nahadisainer, kes valmistab minimalistliku esteetikaga nahast kotte ja aksessuaare. Kogu organisatsiooni vundamendiks on säästlikkus, läbipaistvus ja vastutustundlikkus. Tooted on disainitud ringluspõhimõttel. Arvesse võetakse, et koti detailid oleksid purunemise korral lihtsalt asendatavad ning soovi korral kogu kott uuteks toodeteks ümber kujundatav, koti lõikejooniste sisse on paigutatud väiksemate toodete lõikejoonised, ehk kui kotiomanik tüdineb kotist võib ta selle tagastada ja koti nahka saab kasutada uute Round2 toodete valmistamisel. Ettevõte on üks esimesi Eestis, kes on avalikustanud selle, kuidas toote hind kujuneb. Lisaks arendatakse hetkel ärimudelis välja jagamismajandusest tuttavat lahendust, et inimesed ei peaks kotte ostma, vaid saaksid kotti kasutada renditeenusena „bag-as-a-service“.

 

 • Gelatex Technologies OÜ ettevõte toodab Gelatexi ehk nahasarnast tekstiil, mis on tehtud liha- ja ka nahatööstuse jääkidest toodetud želatiinist, võimaldades materjali teha ka kontidest ja andes suurema väärtuse muidu raisku läinud ressurssidele. Gelatexi tootmine on keskkonnasõbralik, kemikaalivaba ning väga kergesti skaleeritav. Materjal on 50% odavam kui nahk (25€/m2) ning tuleb rullidel, mis võimaldab materjalikihte ladestada ja seeläbi vähendada lõpptoodete juurdelõikuse aega. Samuti tekib seeläbi ka vähem materjalijääke. Gelatex on ainus keskkonnasõbralik nahasarnane tekstiil, mis on samaaegselt masstoodetav, odav ja kergesti skaleeritav ning omaduste poolest peaaegu identne nahale. Gelatex Technologies eesmärgiks on panustada keskkonnasäästlikkusse maailma tasandil, seega nähaksegi, et keskkonnasõbralikud tooted tuleks teha kättesaadavaks massidele ja suurtele brändidele, kuna vaid nii on võimalik laiemat mõju avaldada.

 

 • MTÜ Topsiring on loonud avalikele üritustele korduvkasutustopside süsteemi, mille eesmärgiks on asendada ressursikulukad ühekordsed nõud igapäevasest kasutusest. Pandi vastu ringlevad topsid, tassid ja pokaalid on valitud selliselt, et kõrgem kvaliteet motiveeriks ürituste korraldajaid ning tarbijaid eelistama keskkonnasäästlikumat eluviisi. Topsiring on praktiline mõtteviisi muutmise projekt: ühekordsete toodete tarbimiselt läbi nägusa ja kvaliteetse asendustoote liikuda jäätmevabale elustiilile.

 

 • Nordic Energy Solutions OÜ ettevõte pakub oma klientidele professionaalset abi, konsultatsiooni energia- ja ressursitarbimise vähendamisel ning selle planeerimisel.  Ressursiaudit on välja töötatud eelkõige klientide nõudluspõhiselt. Kuna eelnevad kogemused tööstuste auditeerimisel on näidanud, et parima tulemuse saab ainult kõikide ressursside koosmõju hindamisel, siis ei ole mõistlik vaadata suurema tootmiskompleksi lõikes energia- ja muude ressursside kulusid eraldi. Energia- ja ressursiauditite uuenduslikkus seisneb eelkõige selles, et ettevõtted saavad põhjaliku kindla struktuuriga ülevaate ja analüüsi oma tootmise ressursikuludest ning majanduslike arvutustega põhjendatud tegevuskava olukorra parendamiseks. Põhinedes eelnevatele kogemustele ja suurele hulgale tööstusettevõtete külastusele, on selge, et sellist teenust on turule kindlasti vaja. Aktiivne koostöö projektimeeskonna ja tootmisettevõtte spetsialistide ning juhtkonna vahel aitab vähendada ettevõtte ressursikulusid ning luua neile eelis konkurentide ees.

 

 • Inseneribüroo STEIGER OÜ on Eesti juhtiv mäenduskonsultatsiooni ettevõte, kes tegeleb geoloogiliste ja keskkonna uuringute, maavarade kaevandamise ja kasutamisega seotud keskkonnamõju hindamise ja projekteerimisega. Keskkonnaministeeriumi tellimusel töötas ettevõte koos kaasatud ekspertidega välja esimese kompleksse eestikeelse ehitusmaavarade uuringu- ja kaevandamisalade korrastamise käsiraamatu. Käsiraamat juhendab ja selgitab, kuidas parimal moel ehitusmaavarade uurimise ja kaevandamisega muudetud maastikku korrastada. Raamatus analüüsitakse ka korrastamise kitsaskohti, suunates tegevust nii, et korrastamine oleks jätkusuutlik. Korrastamise kvaliteet mõjutab kaevandatud maa hilisemat maakasutust ja keskkonda pikka aega ning kujundab seeläbi oluliselt ka mäendussektori mainet. Asjatundlikult korrastatud maad saab kasutada väga mitmel eesmärgil: kalakasvatuse rajamiseks, biotiigina, virgestuseks (rekreatsiooniks), sündmuste korraldamiseks, tööstuspärandi ja looduse õpperadade rajamiseks jpm ning loomulikult lihtsalt metsa-, põllu- või veekogu maana.

 

 • Plastrex Europe OÜ toodab 100% taaskasutatud plastikust profiile. Plastrex Europe OÜ annab kodumajapidamisest pärit plastikjäätmetele läbi erinevate tehnoloogiliste protseduuride uue elu tootes ekspordiks sobilikke lisandväärtusega premium-klassi tooteid, mis on 100% taaskasutus ning 100% taaskasutatavad.

 

 

KESKKONNASÕBRALIKU TOOTMISPROTSESSI KATEGOORIAS PÄLVIS VÕIDU: EESTI ENERGIA AS (ENEFIX MULLAPARENDAJA, OSAMAT, ESTONIA SETTEBASSEIN)

ENEFIX MULLAPARENDAJA - Eesti Energia alustas 2016. aastal Enefixi kaubamärgi all põlevkivi lendtuhast mullaparendaja hulgimüüki põllumajandus- ja aiandusettevõtetele. Põlevkivist toodetud ja ilma keemiliste ühenditeta keskkonnasõbralik mullaparendaja Enefix loob taimedele paremad kasvutingimused, aitab pinnasel toiteelemente omastada, vähendab taimehaigustesse nakatumise ohtu ja pärsib sambla kasvu murus. Võrreldes teiste mullaparendajatega neutraliseerib suure kaltsiumkarbonaatide sisaldusega Enefix mulla pH-taset kiiremini ja rikastab seda samal ajal ka mikroelementidega.

OSAMAT - põlevkivituha suuremahuline kasutamine vähendab keskkonnamõju ja toetab oluliselt ringmajanduse põhimõtteid.

Euroopa Komisjoni LIFE programmi poolt kaasrahastatud OSAMAT projekti raames testis ja seiras Eesti Energia koos projektipartnerite Maanteeameti, Nordeconi ja Rambolliga (Skepast&Puhkim) kuue aasta jooksul põlevkivituha taaskasutamist tee-ehituses ja pehmete ebastabiilsete pinnaste mass-stabiliseerimisel tsemendi asendajana. OSAMAT projekti tulemusi saab kasutada Euroopas põlevkivituha standardiseerimiseks, et pakkuda konkurentsi tsemendile ja teistele analoogsetele ehitusmaterjalidele ning vähendada vajadust suurtes kogustes looduslikel mittetaastuvatel materjalidel põhinevate harjumuspäraste ehitusmaterjalide järele.

ESTONIA SETTEBASSEIN - Enefit Kaevandused rajas uudse ja nutika lahenduse tulemusel Estonia kaevanduse uue settebasseini maa alla ning maa peale pumbatakse juba puhas, liigsest heljumist vaba vesi. Tänu settebasseini maa alla rajamisele jäi maa peal pinnas muutmata ja mets alles. Kaasaegne pumpla kulutab ühtlasi vähem elektrienergiat ja on ka seeläbi keskkonnasäästlikum.

 

Tunnustati:

 • Gelatex Technologies OÜ poolt on välja töötatud meetod želatiinkiududest nahasarnase tekstiili Gelatex tootmiseks. Arendati keskkonnasõbralik naha-alternatiiv, mis oleks masstoodetav, odavam kui nahk, kuid samas siiski nahale väga sarnane, mida praegused keskkonnasõbralikud alternatiivid pole. Meetodi näol on tegemist fiibrite tõmbamisega lahusest ning see võimaldab toota Gelatexi materjali mürgiseid kemikaale kasutamata. Meetod on 1000 korda kiirem võrreldes elektrospinnimisega, mis on teine alternatiiv sarnaste kiudude tootmiseks; 16 korda kiirem kroompargitud naha ning kuni 960 korda kiirem taimpargitud naha tootmisest. Tootmisprotsess nõuab vähe elektrienergiat ja vett, see on kergesti skaleeritav ning meetodit on võimalik kasutada ka teiste polümeeride nano- või mikrokiudude tootmiseks. Gelatexi välja töötatud tootmisprotsess on endiselt arendamisel (paralleelselt materjaliga). Küll aga vastab tootmine täielikult ohutusstandarditele, sest tootmiseks kasutatakse vaid orgaanilisi mittemürgiseid aineid, mis on sobivad ka toiduks kasutamiseks. Võrreldes varasemalt kasutuses olnud elektrospinnimisega ei ole uue protsessi puhul vaja kasutada ka kõrgepinget ning elektri- ja veekulu tootmiseks on väga väike.

 

 • Redeem Nordics OÜ tegeleb mobiilseadmete ja nutiseadmete kogumise, korduskasutuseks ettevalmistamise ja korduvkasutusse suunamisega. Ettevõte kogub kokku mobiiltelefonid ja nutiseadmed, kontrollides nende funktsionaalsust ja andes visuaalse hinnangu,  vajadusel toimub demonteerimine ning uuesti kasutatavate osade eraldamine jäätmetest ja mittetöötavate seadmete remontmine. Tulevikus soovitakse veelgi suurendada remonditavate seadmete hulka ning suunata nad korduskasutusse. Telefon või muu nutiseade, mida pole võimalik parandada ega kasutada, võetakse juppideks ja liigiti sorteeritud jäätmed suunatakse edasi jäätmekäitlejatele. Kõik vähegi kasutuskõlblikud seadmed suunatakse uuesti kasutusse (sh ka näiteks vanad nuppudega telefonid), sellest tekib omakorda suur keskkonnaressursside kokkuhoid, sest hoitakse kokku ka muidu jäätmekäitlusele ja töötlemisele kuluvad ressursid. Kuna pidevalt tulevad peale uued telefonimudelid, siis on eriti oluline, et erakliendil on võimalus läbi telefonioperaatorite või mobiiliringluse kodulehe oma vana seade korduskasutusse suunata.

 

Osalised ka:

 • Erismet OÜ tegeles algselt puidust erinevate esemete valmistamisega. Aja möödudes suunati rõhk metallist detailidele ning täna on Erismeti põhitegevus süsinikkiust erinevate detailide valmistamine. Süsinikkiust detailide valmistamiseks kasutatakse erinevaid EPO vaike. Täna kasutab Erismet uut tehnoloogiat ning võrreldes eelmise tehnoloogiaga on nüüdseks EPO vaigu kadu kordades vähenenud. Sellega on materjali, prügi ja ajakadu tunduvamalt väiksem, mis omakorda on planeedile säästvam. OÜ Erismet aitab muuta tootmist kiiremaks, efektiivsemaks ning keskkonda säästvamaks.

 

 • Multipakend Tootmine OÜ tegeleb lainepapist pakendite tootmisega panustades keskkonnasäästlikku tootmisse. Pidevalt investeeritakse tehnoloogia ja seadmete uuendamisse töö efektiivsuse tõstmiseks, tootmisjääkide minimaliseerimiseks, töökeskkonna parendamiseks ja koos sellega tööohutuse tõstmiseks, olmetingimuste parandamiseks ning kõikide tootmisjääkide utiliseerimisse taaskasutuse kaudu. Ettevõtte poolt valmistatav lainepapist pakend on kõige ökoloogilisem ja keskkonnasõbralikum pakend mida on peale kasutamist võimalik suunata 100% taaskasutusse.

 

 • Incap Electronics Estonia OÜ suures elektroonikatehases väikesel Saaremaal valmib aasta jooksul miljoneid trükkplaate, millest saavad erinevate elektroonikaseadmete osad või mis juba tehases lõpptarbijale mõeldud elektroonikatoodeteks vormitakse. Viimaste aastate jooksul on katsetatud ja võetud kasutusele uus protsess, mille raames on loodud koostöös tellijaga trükkplaatide transpordiks spetsiaalseid pakendeid. Uue pakendi kasutamine teeb töötajatele töö lihtsamaks, kuna keeruka kilesse ja karpidesse pakendamise ning paigutamise asemel on nüüd võimalik iga trükkplaat lihtsalt ja kiirelt selle jaoks ette nähtud kambrisse lükata. Tänu karbi spetsiaalsele sisselõikele on see töö ka ergonoomilisest aspektist lähtuvalt töötaja jaoks mugavam. Samuti aitab uus pakend tagada parema turvalisuse toodete mitte-kokkupuutumiseks elektrostaatikaga. Välja töötatud pakendi mitmekordne kasutamine säästab raha, sest ei ole tarvis uusi pakendeid osta ja neid pakendiseadusest tulenevalt hallata. Näiteks, kui ainuüksi jaanuarist oktoobrini 2017 saadeti klientidele ligi 700 000 trükkplaati, siis selleks kulus kokku mitte 700 000 kilepakendit ja karpi, vaid ainult 8000 taaskasutatavat pakendit, kuna üks pakend mahutab ühtekokku 88 toodet. Samuti tekib keskkonda vähem pakendijäätmeid. Nüüd on mitmekordselt kasutatavad karbid sees spetsiaalse ülesehitusega, mis tähendab, et seadmeid pole enam vaja omakorda kilesse panna.