2012

AASTA KESKKONNASÕBRALIKU ETTEVÕTTE konkursil osales 7 kandidaati, kokku kolmes valdkonnas

Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte kategooria keskkonnasõbraliku toote või teenuse valdkonnas osutus võitjaks OÜ Rexest Grupp, kes on leidnud lahenduse muidu prügilasse kuhjuvatele segaplasti jäätmetele, tootes uudse tehnoloogia abil ilmastikukindlat ja pikaealist plastikprofiili Plastrex. Ettevõtte ja PLASTREX toodete loomise peamine eesmärk on vähendada jäätmeteket Eestis ning suunata ringlusse Eestis tekkivaid plastijäätmeid. PLASTREX-i toodetakse 100% segaplasti jäätmetest, sh kodumajapidamise plastikpakenditest ning ka toode ise on 100 % taaskasutatav.

Keskkonnasõbraliku toote või teenuse kategoorias tunnustati lisaks võitjale veel kolme eeskujulikku ettevõtet:

MTÜ Uuskasutus, kes suunab taaskasutusse igal aastal suure koguse kasutatud kaupa, andes seejuures suure panuse ka inimeste tarbimisharjumuste keskkonnasõbralikumaks muutmisse. Ühing annetab esemeid heategevuse korras ka käsitöölistele ja puudustkannatavatele peredele. Samuti tehakse investeeringuid säästliku tarbimisega seotud teavitusprojektidesse.

OÜ Nordic Bioproducts, kelle kodupuhastusvahendite sari Biominerata on keskkonna- ja kasutajasõbralik. Eelneva tõestuseks kannab tootesari rahvusvahelist rangete kriteeriumitega ökomärgist Ecocert.

OÜ Sense, kes projekteerib ning ehitab energiatõhusaid hooneid, mis on lisaks energiasäästlikkusele ja väiksele keskkonnamõjule ka kvaliteetseks elukeskkonnaks. Ehituse lõppjärgus on eesti esimene sertifitseerimisel olev passiivmaja, mille neto küteenergiavajadus on väiksem või võrdne 15 kWh/m2a.

Keskkonnasõbraliku protsessi kategoorias hinnati tasavägises konkurentsis võiduvääriliseks OÜ Aravete Biogaas, kes rajas ja pani esimesena Eestis tööle veise tahe- ja vedelsõnniku kääritamisprotsessil baseeruva 2 MW elektrilise ja 2MW soojusliku võimsusega koostootmisjaama. Protsessi tulemusel saadav kasu on mitmekülgne: põllumajanduslike jääkide väärindamise tulemusel toodetakse elektri- ja soojusenergiat ning saadakse kvaliteetset väetist põldudele. Eelnevast tulenevalt väheneb reostuskoormus nitraaditundlikele aladele ja lõhnaprobleem kohalikele elanikele.

Keskkonnasõbraliku protsessi kategoorias tunnustati AS-i Tallinna Vesi, kes on kohalikke olusid arvestades viinud oma reoveepuhastusprotsessi maksimaalse efektiivsuseni. Ettevõte rajas uudse biofiltri, mis suurendab nitraatide eraldust reoveest, andes seeläbi suure panuse Läänemere olukorra paranemisse. Biofiltri näol on tegemist ainulaadse keskkonnaprojektiga kogu Baltikumis ja Ida-Euroopas nii oma investeeringumahult kui keerukuselt. Eesmärgiks seati denitrifikatsiooniprotsessi tõhustamine, et vähendada nitraatide (NO3 ) osa väljundis.