Konkursi tingimused

Konkursil osalemine

Järgmine konkurss toimub 2023. aastal.

Kandideerimistingimused

  1. Kandidaadi esitaja võib olla organisatsioon ise või erialaliit.
  2. Organisatsioonide all mõistetakse ettevõtteid, ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, avalik-õiguslikke asutusi, nende osi või ühendusi, millel on oma tegevusvaldkond ja iseseisev juhtimine, olenemata sellest, kas nad on iseseisvad juriidilised isikud või mitte.
  3. Organisatsioonil ei ole kohustust vastata kõigile ankeedis toodud küsimustele, kuid vastamata jätmist tuleb põhjendada.
  4. Ankeedis toodud vabatahtlikud küsimused (keskkonnajuhtimine ning äri ja elurikkus) annavad võimaluse kandideerida eriauhinnale.
  5. Organisatsioon ei tohi olla viimase 12 kuu jooksul kohtu poolt keskkonnarikkumiste pärast süüdi mõistetud.
  6. Konkursi võitja peab olema ka pärast investeerimisauhinna kättesaamist tegev vähemalt 12 kuud. 
  7. Kandideerida võivad ka varem konkurssidel osalenud organisatsioonid tingimusel, et keskkonnategevust või toodet on edasi arendatud.
  8. Osalemiseks tuleb täita kandidaadi kohta elektrooniline ankeet.

Hindamine

Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte kandidaatide hindamisel lähtub komisjon osalemisankeedi küsimuste temaatilisest jaotumisest: uuenduslikkus, keskkonnakasu, sotsiaalsed kasud, majanduslikud kasud, pühendumus, metoodika laialdase kasutamise potentsiaal.

Hindamiskomisjonil on õigus välja anda eriauhinda äri ja elurikkuse, keskkonnajuhtimise ning äri ja arengumaade koostöö  valdkondades. Eriauhind sisaldab tunnustust ning selle väljaandmise vajaduse otsustab hindamiskomisjon igal aastal vastavalt vajadusele.

Eriauhindade valimisel vaatab hindamiskomisjon äri ja elurikkuse temaatika edukat ühildamist, äri ja arengumaade koostööd ning keskkonnajuhtimise edukat juurutamist. Keskkonnajuhtimise rakendamise juures on oluline integratsioon, tulemuslikkuse pidev parandamine, vastutus, töötajate kaasamine, pühendumus, metoodika laialdase kasutamise potentsiaal.