Kategooriad

Tubli tegutseja Keskkonnakäpp

Auhind antakse eluslooduse uurimisega tegelejatele kodukoha looduse uurimise, looduskaitselistes töödes osalemise (näiteks poollooduslike koosluste korrastamine, soode taastamine jms), keskkonnaseire (nt veekvaliteet), ilmavaatluste, linnuvaatluste jms tegevuste eest. Siia kategooriasse kuuluvad ka annetuste ja toetuse kogumine keskkonnakaitseliste tegevuste või projektide toetamiseks (näiteks mõne ohustatud liigi uuringud) ning kampaaniate organiseerimine.

Targa tarbija Keskkonnakäpp

Tark tarbija on ressursside säästlik kasutaja. Näiteks pöörab ta tähelepanu prügi tekke vähendamisele ja taaskasutuse/uuskasutuse võimalustele. Tark tarbija võib olla tähelepanu pööranud ka järgnevatele teemadele: transport, taastuvate loodusvarade kasutus, muude maavarade kasutus, materjalide, näiteks kilekottide taaskasutus. Auhinna väljaandmisega tunnustatakse tegevusi, mis on suunatud tarbimise ja transpordiga seotud keskkonnamõjude vähendamisele või nende hindamisele, taaskasutusele/uuskasutusele, taastuvatest loodusvaradest toodete kasutuselevõtule taastumatute loodusvarade asemel, transpordi korraldusele (sh koolitransport – kas kooli tullakse jala, jalgratta, auto, bussi, trammi või trolliga, kas ja kuidas on korraldatud koolibuss või jagatakse autos kohti kooli transpordiks). Targa tarbija juures pööratakse eriliselt suurt tähelepanu targale energiakasutusele, kuna oluline osa keskkonnamõjude vähenemisel on ka energia säästmisel. Auhinna võib saada näiteks sellistes energiaprojektides osalemise või korraldamise eest, mille eesmärk on vähendada energiatootmisega seotud reostust ja leida lahendusi võimalikult väikese energiakogusega hakkama saamiseks. Võimalikud teemad (loetelu ei ole lõplik): päikesepaneelide kasutus, energiatootmisviiside uurimine ja arendamine ning ettepanekute koostamine nende kasutuselevõtuks, energia säästmine jne.
 

Õnneliku õppe Keskkonnakäpp

Auhind antakse aktiivõppel põhineva leidliku säästvat arengut edendava õppetegevuse eest. Sellises õppeprotsessis on olulisel kohal aktiivne osalus, arutelud, meeskonnatöö, probleemide lahendamise oskus, maailma avastamine ja seletamine õpilastele arusaadaval viisil ning õpilaste kaasatus õpingutesse. Küsimusi ei lahendata faktide esitamise ja mehhaanilise päheõppimisega, vaid on leitud viisid seostamaks temaatikat elu enese ja ka tundides õpituga. Säästva arengu temaatika käsitlemine on oodatud kõikides ainevaldkondades. Õppekeskkond ei ole vaid klass, õppida saame ka kooli ümbruses toimuvat märgates ning seoseid luues. Õnnelik õpe levib, seega esitatud ideed võiksid olla kasutatavad ka teiste organisatsioonide, õpetajate, õpilaste, lastevanemate jt keskkonnaharidusega tegelevate partnerite tegevustes.

Kogukonna kaasamise Keskkonnakäpp

Auhind antakse lastevanemate ja koostööpartnerite kaasamise eest keskkonnahariduslikesse tegevustesse. Tegevused võivad olla seotud õppetöö läbiviimise, kampaaniate korraldamise, koolitranspordi või -toidu korraldamise, tarbimise mõjude hindamisega jms, oluline on koostegevus ja kaasamine ning selle läbi keskkonnasõbralikumaks muutumine. Kogukonna kaasajate sekka kuulub ka keskkonnaharidusliku ja keskkonnahoidliku tegevuse kajastamine, eesmärgiks leida ja välja pakkuda lahendusi keskkonnaprobleemidele, teavitada kaaslasi enda korraldatud keskkonnaalastest tegevustest. Siiski ei ole üldjuhul oluline ainult võimalikult suure kajastuse saamine, vaid ka näiteks meedia abil mõnele probleemile lahenduse leidmine või enda jaoks uuele avastusele tähelepanu juhtimine. Sellest lähtuvalt võib iga kajastuse puhul olla erinev ka sihtgrupi suurus – vahel on olulise tulemusega vaid ühe inimese keskkonnakahjuliku tegevuse muutmine, teisel juhul tekitavad huvitavad tähelepanekud huvi ka teistes looduses toimuvat avastada ja hoida.

Innuka innovaatori Keskkonnakäpp (ERIAUHIND)

Eriauhind antakse tegevuste eest, mille käigus on põimitud eespool nimetatud valdkonnad ja leitud uudseid/leidlikke lahendusi keskkonnateemade käsitlemisel, olgu selleks põiming erinevate ainevaldkondade vahel, keskkonnasõbralikkust edendavad uuringud, vaatlused, leiutised, kampaaniad, koostöö lastevanemate ja ettevõtetega jms. Oodatud on ka multitalendid innovaatiliste lahendustega. Kandideerimiseks anname vabad käed ideede ja tegevuste väljapakkumiseks, oodatud on ka teistel konkurssidel võitnud keskkonnatemaatilised projektid (leiutajate konkurss ja õpilaste teadustöö konkurss jt).