Hindamine

Zürii

Konkursi žüriisse kuuluvad Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Noorte Keskkonnanõukogu esindajad.

Žürii hindamiskriteeriumid

Žüriil ei ole kohustust anda välja auhinda igas kandideerimise rühmas. Hindamine põhineb žürii autoriteedil ja konsensuslikul otsusel. 

  • Innovatsioon/leidlikkus

Keskkonnakäpa kandidaadiks oleva tegevuse idee on innovaatiline/leidlik.

  • Tegevuste/tulemuste ressursisäästlikkus

Tegevus on ellu viidud ressursisäästlikult, sh rahalised kulud on minimaalsed (kandidaadilt oodatakse paarilauselist ülevaadet tegevuste kulude; kasutatud, sh soetatud või laenatud vahendite kohta; toodetud infomaterjalide vms kohta).
Näiteid: tegevuse tulemusel koostatavaid materjale või soetatud vahendeid saab korduvalt kasutada; materjale üksnes ei jagata, vaid nende jagamine toob kaasa ka konkreetseid tegevusi või arutelusid keskkonnateemadel; on leitud võimalused rahalistest kuludest hoiduda, leides lahendusi koostööst (nt talguteks töövahendite laenamine, mitte uute ostmine) või vabatahtlike abist jne. Eelistatud on taaskasutus/uuskasutus, kuid ei tule välistada ka uute asjade soetust, kui see vajalik. Viimasel juhul on võimalik kasutada keskkonda säästvamaid materjale (FSC puit, taaskasutatud paber, roheline trükis jms). Vastava teabe olemasolu julgustab ka teisi häid ideid katsetama ja kordama!

  • Positiivne mõju keskkonnale ja keskkonnateadlikkusele (väärtushinnangud, hoiakud, muutused osalejate käitumises, ressursside kasutus, keskkonnakaitse)

Tegevuse mõju keskkonna saastamise ärahoidmisele, keskkonnaseisundi parandamisele ja loodusressursside säästlikule kasutamisele, koosluste kaitsele ja taastamisele, keskkonnakahju likvideerimisele ja leevendamisele (ei eristata riiklikku ja kohalikku tasandit). Hinnang antakse läbi viidud tegevuste põhjal vastavalt taotleja esitatud andmetele (nt talgute tulemusel tehtud töö, kooli energiatarbe hindamine ja energiasääst, kuidas on teemad kaetud õppetöö läbiviimisel, milliseid lahendusi on pakutud tõstatatud keskkonnaprobleemide lahendamisel).

  • Tegevuse mõju iseloomustavaid aspektid. Eelistatud on pikaajalised ja suure mõjuga projektid ja/või tegevused.

Aitab kaasa keskkonnateadlikkuse suurenemisele, kaasatud inimeste arv ja nende kaasatuse viisid (oluline on aktiivne, mitte passiivne osalus), metoodika ja tegevus.

Rahvahääletus

Rahvahääletusel saavad osaleda kõik huvilised. Selleks tuleb kodulehel sisse logida ja saabki anda hääle oma lemmikule.