Osalemise tingimused

Osalemise tingimuse

  1. Kandidaadi saab esitada konkursile kohalik omavalitsus ise.
  2. Konkursil osalemiseks tuleb ennast keskkonnatunnustuste veebilehel kasutajaks registreerida ja esitada elektrooniline osalemisankeet.
  3. Konkursil võivad osaleda ka varasematel konkurssidel osalenud kohalikud omavalitsused eeldusel, et konkursi ankeedis on eristatav uus tegevus või olulises mahus edasiarendatud eelnevalt esitatud tegevus.
  4. Kandideerida saab kohaliku omavalitsuse üksus, kelle territooriumil tervikuna toimub korraldatud jäätmevedu jäätmeseaduse § 66 tähenduses ja kellel on kehtestatud jäätmevaldajate registri põhimäärus.
  5. Kandideerida saab kohalik omavalitsus, kellel on olemas ühisveevärgi seaduse kohane ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava ning veeteenuse osutamine kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil on kooskõlas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusega (edaspidi ÜVVK), mh on veeteenuse osutamiseks määratud vee-ettevõtja.
  6. Keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse konkursil ei saa tuua välja projekte, mis ei ole kohaliku omavalitsuse poolt algatatud või nad ei ole projekti partnerid. Projekti partnerite puhul tuleb välja tuua kohaliku omavalitsuse panus projektis.
  7. Kohalik omavalitsus peab esitama allkirjastatud kinnituse, et täidab kõiki konkursi tingimusi.

 

Keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse konkursi infopäeva (14.04.2021) ettekanded.