Osalemise tingimused

Osalemise tingimused

  1. Kandidaadi saab esitada konkursile kohalik omavalitsus ise. 
  2. Konkursil osalemiseks tuleb esitada elektrooniline osalemisankeet.
  3. Konkursil võivad osaleda ka varasematel konkurssidel osalenud kohalikud omavalitsused eeldusel, et konkursile esitatakse uus tegevus või olulises mahus edasiarendatud eelnevalt esitatud tegevus. 
  4. Kandideerida saab kohaliku omavalitsuse üksus, kelle territooriumil toimub korraldatud jäätmevedu jäätmeseaduse paragrahv 66 tähenduses ja kellel on kehtestatud jäätmevaldajate registri põhimäärus.
  5. Kandideerida saab kohalik omavalitsus, kellel on olemas ühisveevärgi seaduse kohane ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava ning veeteenuse osutamine kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil on kooskõlas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusega (edaspidi ÜVVK), mh on veeteenuse osutamiseks määratud vee-ettevõtja.
  6. Kandideerida saab kohalik omavalitsus, kes on kehtestanud kohtkäitluse eeskirja kooskõlas veeseadusega.
  7. Konkursil ei saa kohalikud omavalitsused tuua välja projekte, mis on seotud Keskkonnaministeeriumi või tema valitsemisala töötajatega. 
  8. Ankeedi esitamise tähtaeg ja Konkursi võitjate väljakuulutamise päev avalikustatakse Keskkonnaministeeriumi keskkonnatunnustuste kodulehel koos konkursi väljakuulutamisega iga aasta märtsikuus.