2020

Konkursi võitja

Saaremaa Vallavalitsus - kohalik omavalitsus, kes taastab liigirikkaid poollooduslikke kooslusi, kasutab energiatõhusaid lahendusi, teeb keskkonnahoidlikke riigihankeid, viib ellu veekogusid tervendavaid ja kalade rändetingimusi parandavaid projekte, laenutab üritusteks jäätmete liigiti kogumise süsteeme ja toetab nõuetele vastava joogivee- ja reoveekäitluse rajamist.

Konkursi finalistid

Rakvere Linnavalitsus – kohalik omavalitsus, kes loodusest ja rohelisest linnakeskkonnast hoolides on rajanud uuenduslikud sademeveelahendused, esimese avalikus kasutuses liginullenergiahoone ning on mitmekesiste keskkonnateemaliste ürituste korraldamisega suunanud ka linnarahva looduskeskkonda hoidma.

Tartu Linnavalitsus – kohalik omavalitsus, kes panustab kliimamuutuste leevendamisse ja nende mõjudega kohanemisse ning on eeskujuks nii lahkvoolse sademeveesüsteemi, lokaalse immutamise terviklahenduse rakendamisega, elurikkuse hoidmise ja roheindeksi kasutamisega kui ka kohalike väiksemate asutuste keskkonnahoidlike lahenduste toetamisega.

Konkursi tunnustused

Keila Linnavalitsus - kohalik omavalitsus, kes, hoides olemasolevaid väärtusi, arendades keskkonnahoidlikke teenuseid, taastades ja hooldades pärandmaastikke koos vabatahtlikega, pakkudes puhkevõimalusi elanikele nüüd ka linnale tagasi ostetud looduskaitsealuses Keila mõisa pargis, liigub suunas, mis tagab rohelise väikelinna ka järeltulevatele põlvedele.

Võru Linnavalitsus - kohalik omavalitsus, kelle eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust, hoida alal elurikkust ning luua linlastel tugevam side oma kodukohaga – iga Võru Linnavalitsuse korraldatud suurüritus aitab nii meelt lahutada kui ka kujundada linnaruumi rohelisemaks ja linlast loodushoidlikumaks, jagades teavet, aga ka suunates jäätmeid liigiti koguma.

Konkursil osalenud kohalikud omavalitsused

Kõik konkursil osalenud kohalikud omavalitsused olid teinud tegevusi, mis vähendab negatiivset mõju keskkonnale, väärtustab meie looduskeskkonda ning suurendab elanike keskkonnateadlikkust.

Konkursil osalesid veel: Kanepi Vallavalitsus, Saku Vallavalitsus, Tõrva Vallavalitsus, Hiiumaa Vallavalitsus, Paide Linnavalitsus, Loksa Linnavalitsus ja Harku Vallavalitsus.