2015

2015. aasta konkursile esitati 14 kandidaati 13 erineva asutuse poolt.

Konkursi üldvõidu pälvis: Baltic Fibres OÜ

Keskkonnajuhtimise kategoorias pälvis võidu: Baltic Fibres OÜ

Firma on kõrge kvaliteediga ja keskkonnahoidlike vooditarvete tootja Eestis. Ettevõte omab mitmeid rahvusvahelisi sertifikaate, mis annavad kinnitust Baltic Fibres tootmise ja toodete kvaliteedi ning keskkonnahoiu osas. Ringmajanduse põhimõtetel, keskkonnahoiul ning sotsiaalsel vastutusel põhinev tootmis ja tarneahela juhtimine on aidanud ettevõttel pidevalt parandada majandustulemusi ja konkurentsivõimet ning samas vähendada oluliselt oma tegevustest tulenevat keskkonnamõju. Et tagada keskkonnategevuse tulemuslikkuse ja mõõdikute seiramise pidev ja ajakohane ülevaade, viiakse tootmisprotsessi oluliste parameetrite/aspektide kontrolli läbi elektrooniliselt, sisestades tulemused kohapeal tahvelarvutisse. See annab võimaluse pidevalt jälgida ettevõtte tootmisprotsesside efektiivsust ja keskkonnategevuse tulemuslikkust. 

Tunnustati:

 • Ensto Ensek AS - eesmärgiks on saada oma tootevaldkonnas kõige keskkonnasõbralikumaks alternatiiviks kliendile. Järjepideva parendamise tagamiseks koostatakse iga aasta alguses keskkonnajuhtimiskava. 2015 aasta juhtimiskava kaks olulist projekti olid Health, Safety and Environment WarRoom (HSE WR) juurutamine ja Ensto Jäätmejaama rajamine. HSE WR on tööriist, mis aitab registreerida potentsiaalset ohtu ja juba juhtunud õnnetusi ning teostatud parendustegevusi, mis ennetavad taoliste olukordade kordumist. Ensto Jäätmejaama projekti eesmärgiks on tõsta töötajate teadlikkust jäätmekäitluse valdkonnas ja suurendada liigiti kogutud jäätmete ringlusesse jõudmist. Muutes liigiti kogutud jäätmete üleandmise võimalikult mugavaks suurendame tõenäosust, et inimesed koguvad kodus jäätmeid eraldi ja suunavad need tagasi ringlusesse.

Osales ka:

 • Eesti Energia AS Iru Elektrijaam - rakendab säästva arengu põhimõtteid energiasüsteemi igapäevatöös, vähendab energia tootmise keskkonnamõjusid ning pidurdab hinnatõusu keskkonnakulutuste ennetamise teel.  Iru EJ on rakendanud integreeritud juhtimissüsteemi, mis hõlmab endas  kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse. Juhtimissüsteemid on suunatud ennetavale tegevusele mitte aga tagajärgede likvideerimisele. Uuendusena saab välja tuua Iru Elektrijaama jäätmeenergiaploki, mis suudab aastas energiaks muundada kuni 250000 t segaolmejäätmeid, kokku tekib Eestis aastaga ligikaudu 300000 t segaolmejäätmeid. Iru jäätmeenergiaploki valmimine muutis Eesti jäätmekäitlust tervikuna ning lõppes segaolmejäätmete massiline ladestamine prügilatesse.

Keskkonnasõbraliku toote/teenuse kategoorias pälvis võidu: AU Energiateenus OÜ

Ettevõtte eesmärgiks on vähendada äri-, tootmis-, riigi- ning kohalike omavalitsuste hoonete CO2 heiteid ning kulutusi energiale ja seeläbi tõsta Eesti ettevõtet konkursentsivõimet. Oma tegevusega soovitakse anda arvestatav panus Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisele. Organisatsiooni meeskond koosneb kõrgelt kvalifitseeritud personalist, kellel on hoonete erinevate süsteemidega kogemusi juba kuni 25 aastat. Tänaseks on ettevõte kaardistanud kokku üle 150 hoone, millest ca 30-s on kavandatud energiatõhususmeetmed ellu viidud. Oma klientide hoonetes oleme CO2 heiteid vähendanud ca 12 000 tonni võrra ning energiat kokku hoidnud ca 1 700 000 EUR eest.

Tunnustati:

 • MTÜ Uuskasutus - sotsiaalse ettevõtte, Uuskasutuskeskuse eesmärk on saata kasutuskõlblikud asjad ringlusesse ja teha uus-ja taaskasutamine kõikidele Eesti inimestele lihtsasti kättesaadavaks ja igapäevaseks. Uuskasutuskeskus, juriidilise nimega MTÜ Uuskasutus, on suurim Eestis tarbitud kasutatud asjade koguja ja ringlusesse saatja siinsamas kohapeal. Eelmisel aastal  andis Uuskasutuskeskus uue elu ja päästis prügilasse sattumast ligi 500 tonnil kasutatud esemetel.
 • OÜ ArborEst - aitab oma tegevusega kaasa puhtama ja turvalisema keskkonna loomisele. Puude õige ja õigeaegne hooldus hoiab ära õnnetusjuhtumid ning tagab puudele märgatavalt pikema eluea ning inimestele rohelisema keskkonna. ArborEst on püüdnud muuta üleüldist suhtumist puudesse ühiskonnas ja igal võimalikul juhul tutvustanud õiget ja tänapäevast puuhooldust. Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) projekti toetuse abil soetati 3D impulsstomograafi. Tänu seadmele saab hinnata puu olukorda seestpoolt ja päästa puid asjatust raiest või vastupidi, likvideerida kiirelt seest mädanikuga ja ümbritsevale ohtlik puu.

Osalesid ka: 

 • Kompaktfilter OÜ - on teadmuspõhine keskkonnatehnoloogia- ja ökotehnoloogia ettevõte, mis tegeleb projekteerimise ja ehitusega vee- ja kanalisatsiooni vallas. Nad on tõstnud pinnasfiltritel põhinevate reoveepuhastite kasutuskõlblikkust ja nüüd saab neid edukalt rakendada mitu korda suurema reostuskoormusega objektidel kui varem. Seoses sellega on pinnasfilter muutunud atraktiivseks tüüpilise Eesti väikeasula puhastina. Puhastis keskse tähtsusega reovee aeratsiooni protsess vertikaalvoolulistes pinnasfiltrites on kordades efektiivsem võrreldes varem kasutusel olnutega.
 • Mayer Industries AS -  on kogu oma tegevusaja tootnud tarbekeemiatooteid. Põhiliseks toodanguks on pulbrillised ning vedelad pesemis- ja puhastusvahendid. Ettevõtte soov on toota keskkonda säästvaid ning toimelt efektiivseid, kuid inimestele ja keskkonnale võimalikult ohutuid pesupesemis- ja puhastusvahendeid. Ettevõtte viis aastal 2015 enamus toodetavad pesupulbrid ja –geelid vastavusse EL ökomärgise nõuetega ning omandas vastava sertifikaadi. Selleks vahetati välja ohtlikumad toorained vähemohtlike vastu, vähendati kemikaalide hulka pesukorra kohta ning vähendati pakendite kaale. Peale Mayeri on  Euroopa Komisjoni andmebaasi alusel Euroopas 7 tootjat, kelle pesupesemisvahenditele on EL ökomärgis omistatud ning kellest Mayeril on kõige laiem vastav tooteportfell.
 • Ensto Ensek AS - eesmärgiks on saada oma tootevaldkonnas kõige keskkonnasõbralikumaks alternatiiviks kliendile. Järjepideva parendamise tagamiseks koostatakse iga aasta alguses keskkonnajuhtimiskava. 2015 aasta juhtimiskava kaks olulist projekti olid Health, Safety and Environment WarRoom (HSE WR) juurutamine ja Ensto Jäätmejaama rajamine. HSE WR on tööriist, mis aitab registreerida potentsiaalset ohtu ja juba juhtunud õnnetusi ning teostatud parendustegevusi, mis ennetavad taoliste olukordade kordumist. Ensto Jäätmejaama projekti eesmärgiks on tõsta töötajate teadlikkust jäätmekäitluse valdkonnas ja suurendada liigiti kogutud jäätmete ringlusesse jõudmist. Muutes liigiti kogutud jäätmete üleandmise võimalikult mugavaks suurendame tõenäosust, et inimesed koguvad kodus jäätmeid eraldi ja suunavad need tagasi ringlusesse.

Keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi kategoorias pälvis võidu: Kunda Nordic Tsement AS

Ettevõtte peamine tegevusala on klinkri ja erinevat liiki tsementide tootmine, lisaks pakub ettevõte sadamateenuseid ning toodab lubjakivikillustikku. Ettevõte võtab sotsiaalse vastutuse inimeste ees ja panustab keskkonnahoidu. Kunda Nordic Tsement püüdleb oma tegevuses võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje jätmise poole. Jahutusvee ringlussüsteemi välja töötamine on  üks sammudest keskkonnasäästliku tootmise poole, mis vähendab oluliselt tarbitava vee kogust ning veereostuse riski.

Osalised ka:

 • Otepää Lihatööstus Edgar OÜ -  on lokaalse tooraine kasutamise tõttu väikse ökoloogilise jalajäljega ettevõte, mis annab tööd maapiirkonnas elavatele inimestele, elavdades seeläbi ka regionaalset arengut. Ettevõtte reovesi puhastatakse Tartu Ülikooli spin-off ettevõtte Kompaktfilter OÜ poolt väljatöötatud talvekindlas pinnasfiltritel põhinevas puhastis, mis kasutab kokkuhoidlikult ettevõttest väljuva reovee soojust. Meetod on uudne, koostöö teadlastega jätkub.
 • Viru Keemia Grupp AS -  võttis kasutusele maavara maksimaalset efektiivse ärakasutamise ja keskkonnajalajälje minimeerimise tehnoloogia – Petroter. Tegemist on tehnoloogilise läbimurdelise lahendusega, mida on võimalik kasutada põlevkivi- ja energeetikavaldkonnas. Ühtlasi annab ettevõte eeskuju põlevkivitööstuse arendusprojektide kiirel käivitamisel ja stabiilsel tööl, investeeringute ja energiaefektiivsuse realiseerimisel. Petroter projektiga jälgitakse tootmistehnikat, väärtustatakse põlevkivi orgaanilist ja mineraalset potentsiaali ning säästetakse loodusressursse. Lisaks tänu energiaefektiivsuse tõusule alandatakse CO2 jalajälge.
 • Lingalaid OÜ - ettevõte on Eesti Veeteede Ameti poolt tunnustatud väikelaevade ehitaja ja katsetaja. Lingalaid OÜ on Eestis tegutsevatest väikelaevatootjatest esimesena rakendanud tootmishoones vajaliku sisekliima saavutamiseks ventilatsiooni- ja maasoojuskütte kombineeritud süsteemi. Tehtud investeeringud on lisaks senise tootmistegevuse kuluefektiivsuse parandamisele võimaldanud haarata uusi tootegruppe ning turge, mõjutades seega ettevõtte üleüldist jätkusuutlikust.
 • Torma Vallavalitsus -  on olnud eeskujulik keskkonnaalaste projektide elluviija. Viimasena on nad  2015. aastal kaasajastanud Torma lasteaia ja valla munitsipaalmaja katlasüsteemid, kasutavad taasuvenergiat  ja rajanud uue LED – lampidega tänavavalgustusliini. Katlasüsteemid töötavad automaatsüsteemselt, hooned on soojad, heitkogused minimaalsed ja kulud optimeeritud.