Auhind võitjale

KIK sõlmib võidu pävinud ettevõttega auhinna kasutamise lepingu, mille alusel saab võitnud ettevõte kasutada kuni 35 000 eurot enesetäienduse või ettevõtte keskkonnategevuse täiustamise rahastamiseks.

Võitja saab lepingu sõlmimise raames valida ühe auhinna valikauhindade nimekirjast või esitab KIKile omapoolse investeeringu ettepaneku. KIK ja Keskkonnaministeerium analüüsivad auhinna valiku põhjendatust.

Auhinnad:

  1. Võidu pälvinud ettevõte võib osaleda keskkonnaalasel koolitusel. Koolitus võib toimuda väljaspool Eestit, mille raames osaletakse mõnel suurel keskkonnateemalisel konverentsil, messil, vms suurüritusel, külastatakse mõne välisriigi keskkonnaalast tegijat, kuid koolitusvajadus ja sihtkoht peavad olema põhjendatud ja eesmärgipärane. Koolitusreisi täpsem sisu ning plaan selgub võitja ja konkursi korraldaja ühise arutelu tulemusel arvestades ettevõtte vajadusi ning soove.
  2. Ettevõte võib juurutada keskkonnajuhtimissüsteemi või ettevõte taotleda enda tootele ökomärgis.  Selle auhinna saab valida ettevõte, kel puudub sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteem või ettevõte, kes soovib oma tootele taotleda ökomärgist.
  3. Ettevõte võib valida ressursi- või energiaauditi läbiviimise. Auditi valib ettevõte, kes on tavaettevõttest sammukese ees ning on mõistnud ressursi ja energiatõhusa tootmise vajalikkust jätkusuutlikus majanduses. Audit näitab ettevõttele selgelt ära kohad, kust ta saab kokku hoida ning kuhu tasub tõhususe nimel investeerida. Auhind sisaldab konsultatsiooni audiitoriga, auditi eelset ettevõtte seiret ja külastust, auditi tegemist ning auditi aruannet. Täiendavalt saab auhinna raames pakkuda ka investeeringute jaoks rahataotluste koostamise nõustamist.
  4. Võidu pälvinud ettevõte võib teha enda arenguks vajaliku täiendava investeeringu ettepaneku. Ettevõttel, kellel on kindel keskkonnaheaolule kaasa aitav, auhinnafondi piiresse jääv ja selgelt põhjendatud investeeringuvajadus, saab KIK poolse rahastuse selle investeeringu elluviimiseks. Antud auhind on individuaalne ning selle vajadust ja põhjendatust kaalutakse ja arutatakse koos võitjaga.
  5. Võidu pälvinud ettevõte võib kasutada mitut nimekirjas olevat auhinnaraha kasutamise võimalust koos.