Jõulukuuse okaste vaatlus - Urve Lehestik

Urve leiab lisaks kooliõpetajana töötamisele aega ka teistele kooliõpetajatele toeks olla, et nad oma klassidega õuesõppe tunde teeksid ning seejuures oma kodukoha õhu kvaliteeti uuriksid. “Vastutustundlik ja säästlik suhtumine looduskeskkonda kujuneb läbi isikliku kokkupuute loodusega ning õuesõpe ja harrastusteaduse programmid just seda võimaldavadki” on kirjutatud Urve juhitava programmi kokkuvõtte juurde UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakogumikus.

Urve on tõlkinud Läänemere-äärsetele riikidele loodud õhu kvaliteedi programmi töölehe eesti keelde, seda täiendanud ilmekate visuaalidega ning püüab igal aastal uutmoodi selles osalemise kutset võrgustikuga liitunud koolidele saata. Eelmisel aastal tuli Urvel idee suunata inimesi otsima seoseid jõulukuuskede, õhu kvaliteedi ja targa tarbimise vahel.

Ta kutsus kooliõpilased ja õpetajad vaatlema oma jõulukuuski, et seeläbi suurendada nende teadlikkust õhu kvaliteedist. Puul olevate okaste vanus sõltub kasvukeskkonna saastatusest - mida saastatum õhk, seda kiiremini puu oma okkad langetab. Neid seoseid selgitab lähemalt nii õpilaste tööleht ning ingliskeelne õpetajaraamat. Urve palus osalejatel täita spetsiaalselt selleks vaatluseks koostatud vaatlusvorm, kuhu ta lisas selgitava joonise, mille järgi okaste vanust määrata. 

Urve tegi vaatlustulemustest kokkuvõtte, mida jagas kõikide võrgustikku kuuluvate koolidega (47 kooli Eestis). Jõulukuuse vaatlusel osales 427 inimest 15-st erinevast koolist. Selgus, et temaatika kõnetas paljusid ning perekeskis arutleti ka kuuse koju toomise traditsiooni jätkusuutlikkuse teemadel.