Õpime looduses rõõmuga - Tõrva Gümnaasium

Tõrva Gümnaasiumi õpilased osalevad erinevates uurimusliku õppe laagrites. 

Lahemaal Sagadis toimuvates uurimusliku õppe laagrites keskendutakse igal aastal ühele kindlale elupaigale, mille elurikkust, inimtegevuse mõju ja kultuuripärandit uuritakse. Laagri esimesel päeval saadakse alateema, millega laagripäevade jooksul süvendatult tegelema hakatakse. Praktiliste tööde, retkede ning arutelude käigus kogutakse materjal, mille põhjal valmib laagripäevade lõpuks igal rühmal nn miniuurimus, mis kantakse ette kokkuvõtval minikonverentsil. Laager annab vanemate kooliastmete õpilastele kogemuse loodusteemaliste uurimustööde koostamiseks. Õpilastes süveneb arusaam looduse terviklikkusest ja selle säilitamise vajalikkusest.        
Säästvat ja loodust väärtustavat hoiakut aitavad kujundada loodussuuna õpilastele toimuvad kalanduslaagrid Võrtsjärve õppekeskuses, mille läbivaks teemaks on säästev kalandus ja veekogude ökoloogilised võrgustikud. Osalejad saavad süsteemse ülevaate mageveekogu ökosüsteemist ja selle poolt pakutavatest teenustest. Laagri aruteludes on oluliseks teemaks Eesti kalavarude hetkeolukord, säästev kalandus ja sellega seonduvad õigusaktid. Praktiliste tööde käigus õpitakse tundma magevee-elustikku ja selle tähtsust veekogudes. Kaluri elukutse kogemiseks  kalastatakse koos kutselise naiskaluriga Võrtsjärvel. Laagris osalenud õpilastest saab kindlasti keskkonnasäästlik ning õiguskuulekas kalavarude tarbija.  

Laagrikogemustest ei jää ilma ka nooremate kooliastmete õpilased, ka neil on mitmetel suvedel olnud võimalus looduse põnevat maailma tundma õppida Lillis, Udumäel ja Pivarootsis. Laagrite läbiv teema on taimede, loomade ja lindude mitmekesisuse tundmaõppimine  ning nende roll eluvõrgustikus. Lapsed õpivad mõistma, et looduses on kõik kõigega seotud ja loodus on meie hoida. Loodust avastada on  aidanud mitmed tuntud looduse asjatundjad. Teoreetilised ja praktilised tegevused vahelduvad erinevates elupaikades matkamise ja õpperetkedega. 

Õpime looduses rõõmuga. 

 

kk1.jpg