Kool

Tõrva Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad õpivad looduses rõõmuga. Õpilaste hulgas on eriti oodatud juba traditsiooniks saanud looduslaagrid. Nähes õhinat, millega laagrites osaletakse, siis usume, et looduslaagrid aitavad igal laagris osaleval õpilasel saada keskkonda väärtustavaks, teda säästvaks, mõistvaks ja tarku otsuseid tegevaks loodussõbraks.

torva-g-logo.jpg

lluka Koolis on loodus ja keskkonnahoid olnud alati au sees. Meil kasvatatakse maasikaid ja kõrvitsaid ning korraldatakse kõrvitsate kogumisringi loomaiale. Koos lapsevanematega korrastame mõisaparki ja võtame osa erinevatest väljakutsetest, kasvatasime teravilja, korjame küünlaümbriseid, sorteerime prügi.

Illuka Kooli õpilased viisid läbi projektõppe teemal “Prügist nii ja teisiti”, kus otsiti vastuseid küsimustele, mis saab prügist, kui ta on prügikasti visatud. Projektipäev toimus distantsõppe ajal ja on heaks näiteks, et ka distantsilt saab korraldada toredaid ja kaasahaaravaid tegevusi. Koos lapsevanematega arutati prügimajanduse üle kodudes, joonistati plakateid ja läbiti edukalt “Prügikõnd”.  

Projekti „Elurikkus ja loodus“ eesmärgiks on kodukoha looduse elurikkuse, tervise ja heaolu tunnetamine. Igast halvast olukorrast leidub väljapääs ja sünnib midagi head. Õuesõpe aitab haigestumisriski maandada. Kodukohas on palju, mida uurida ja avastada ja ainult nii saame hoida vaimset ja füüsilist tasakaalu.

2013-logo-1-nurme_kool_.jpg

Alates 2020. aastast on Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpilased liitunud kahe projektiga - „Ära rääma“ ning „Maailmakoristus 2020 koolides“. „Ära rääma“ projektiga soovisime õpilastele selgeks õpetada pakendite tingmärgid ja harjumust mitte visata ära pandipakendeid. Koristustalgute põhjuseks oli asjaolu, et koolimaja taha oli tekkimas prügila. 

Rakvere Põhikoolis algatati putuktolmeldajate olukorra teadvustamiseks ülekoolilise putukamajade ehitamise projekt. Loodusõpetuse tundides käsitleti putukate eluolu ja kehalise kasvatuse tundides koguti majaehituseks vajalikke materjale ning töö-ja tehnoloogiatundides ehitati putukatele väärikad elupaigad. Ühtekokku valmis üle 120 maja. 

Lindi Lasteaed-Algkool on alates 2010. aastast kogunud andmeid merereostuse kohta Valgeranna liivaribalt. Esimesed aastad Marine Litteri programmiga, hiljem juba iseseisvalt.  Andmeid kogutakse, võrreldakse ja analüüsitakse. 

lindi-logo.jpg

Lindi Lasteaed-Algkool asub väikeses kalurikülas Pärnu lahe ääres. Kuna kalasöömise traditsioonid on hääbumas, siis otsustati ühiselt luua Lindi kooli õpilaste ja õpetajate kalaroogade retseptiraamat "Täna sööme kala".

lindi-logo.jpg

Narva Soldino Gümnaasiumis korraldati ühine klassitund 1.-12. klassidele (umbes 800 õpilast) UNESCO Maailma veepäeva raames ning loodi ühine loovtöö teemal "Mere saastamise probleemid ja lahendused". 

Lisaks osaleti projektivõistlusel "Blue Schools".

screenshot_8.png

Pärnu Ühisgümnaasium on Erasmus+ projekti "Our Green European Town" peakoordinaator – projekti algne idee ja initsiatiiv tulid Eesti koolilt. Eesmärk on õpilaste-õpetajate ja nende kaudu kogukonna keskkonnateadlikkust tõsta.

Kalmetu Põhikool on olnud aastaid omanäoline väike maakool Viljandimaal Tänassilma külas, kus peetakse oluliseks looduslähedast asukohta ja siinset kogukonda tervikuna. Kahel järjestikusel aastal on tehtud huvijuhi eestvedamisel kaks meie keskkonda väärtustavat ja parendavat projekti ning märtsikuuga sai lõpu 8-kuuline liikumist ja keskkonnaharidust lõimiv projekt, kuhu olid kaastatud kõik piirkonna elanikud koos mitmete kultuuri- ja haridusasutustega.  

kooli-logo.jpg