Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu rühm Kakuke

Eksperimentaal-kogemuslik tegevus kui õpihuvi kujundamise vahend

 

Rühma Kakuke laste õpetamine läbi uurimuslike tegevuste, mis on suunatud ümbritseva kesskonna tundmaõppimisele. Arendame mõttetegevust, hüpoteeside esitamise oskust, järelduste tegemist ja aktiviseerisime laste sõnavara.

Eksperimentaal-kogemuslike tegevuste käigus „seiklesime“ lastega eluta looduse maailmas, tutvusime erinevate toimeainetega. Need „seiklused“ võimaldavad lastel sukelduda nende jaoks huvipakkuvasse maailma ja saada läbi selle uusi teadmisi ning võrrelda juba olemasoleva kogemusega. Seikluse vormis õpivad lapsed väljendama oma suhtumist toimuvasse ja suudavad süveneda täiskasvanute poolt organiseeritud tegevustesse: muutuda seiklejateks, veetilgaks, leegiks jne.

Peamiseteks tegevusteks olid projektis katsed ja ekperimendid. Nende tegevuste käigus avastasid lapsed ümbritsevat keskkonda, tutvusid eluta loodusega ja tutvusid materjalide füüsikaliste omadustega. Protsessi käigus jälgisid aine muutusi ja erinevate ainete vastastikust mõju. Lapsed fikseerisid kõikide läbiviidud katsete tulemused ja tegid nende põhjal järeldusi. Samuti tutvusid lapsed ümbritseva loodusega ja selle hoidmisega. Peamiseks näitajaks laste suhtumisse taimedesse ja loomadesse oli nende huvi võtta osa nende eest hoolitsemisel. Lapsed õppisid, et taimede eest hoolitsedes vaja neile tagada piisvaalt valgust, sooja ja vett. Iga organism elab kui talle tagada eluks vajalikud tingimused.

Väljasõidud võimaldasid viia läbi katseid otse looduses ja loomulikus keskkonnas. Näiteks liiva muutumist vee mõjul saime jälgida jalutuskäikudel vihma ajal. Katsete ja vaatluste läbiviimine väljasõitudel võimaldab näha lastel looduses omavahelisi seoseid, kujundab arusaama objektidest ja eluta loodusest.