Tallinna Reaalkool

Kastist (klassist) välja linnametsa!

 

Juba 15. kevadet toimub Harkus Tallinna Reaalkooli 7. klasside looduse õppepäev. Metsas omandatakse loodusteaduslikud vaatlus- ja mõõdistamisoskused ning kinnistub koolitunnis õpitu. Õppepäeval osalevad kõik 7. klassi õpilased.

Lõimitud loodusainete õppepäeval osaleb sada 7. klassi õpilast, reaal- ja loodusainete õpetajat ja klassijuhatajat. Õpperaja läbimine kestab 5 tundi. Aeg kulub ülesannete lahendamise, liikumise ja piknikupidamise peale. Õpilased töötavad 4-liikmelistes rühmades, mis motiveerib iseseisvalt ja vastutustundlikult tegutsema. Harku mets on mitmekesise pinnamoe ja looduskooslustega, märgata on nii positiivset kui negatiivset inimmõjusid. Koht on tasuta linnatranspordiga hästi ligipääsetav ning kättesaadavad on Harku orienteerumiskaardid.

Õppepäev jaotub kolmeks osaks. I ettevalmistus klassiruumis – aineõpetajad teevad põhjaliku eeltöö: moodustatakse rühmad, jaotatakse individuaalsed vastutusalad, tutvutakse tööülesannete, kaardimaterjali, määrajate, mõõtmis- ja vaatlusvahendite kasutamisega. Vaadatakse üle õpperajal rühmaga liikumise reeglid, teekond ja võimalikud liiklusohtlikud kohad. Eeltööd tunnis tasub tähtsustada, sest mida parem ettekujutus on õpilastel välitööst, seda kindlamini nad ennast tunnevad ja ülesannete täitmine sujub mõnusamalt. II õppepäev looduses – õpilased liiguvad ja täidavad rühmaga vaatluspäevikut, õpetajad toetavad ja juhendavad vaatluspunktides. Ülesanded, kus on lõimitud bioloogia, geograafia, loodusõpetus ja matemaatika, nõuavad teadmis-ja teaduspõhiste oskuste rakendamist: kaardi orienteerimine, mõõtkava määramine ja kaardi järgi liikumine; inimtegevuse ja elustiku tegevuse mõju kirjeldamine; digiherbaariumi koostamine; taimeruudu ja samblike kattuvuse määramine; nõlva kalde ja kõrguse mõõtmine; linnulaulu äratundmine ja helisalvestamine; veeselgrootute püük ja määramine; voolukiiruse mõõtmine ning plaani koostamine. III rühmatöö kokkuvõte õppekäiku lõpus – iga rühm esitleb oma vaatluspäevikut, demonstreerib oma digikogu ja päeva ohoo-elamust.

Oleme kogenud õpilaste tegutsemislusti, rõõmu ühisõppimisest, heast toimetulekust ning pingutusest. Õpetajaid motiveerib õpilaste loodusehuvi ja seikluslust, õpilaste rõõm hakkamasaamisest!