Anni Jõe

Köögiviljapeenra rajamine

 

Tegevus on seotud õppekava raames ette nähtud põhikooli loovtööga. Tegevuse käigus rajas Loksa Gümnaasiumi õpilane Anni Jõe oma köögiviljapeenra, kus kasvatas mahepõllunduse aspekte silmas pidades köögivilju. Õuesõppe protsess kestis 5 kuud.

Peenra rajamine on seotud põhikooli riikliku õppekava raames 8. klassi õpilastele ette nähtud loovtööga. Anni Jõe otsustas lähtuvalt huvist aiapidamise vastu rajada oma köögiviljapeenra. Peenar rajati kevadel 2017 ning tegevused kirjeldati ja fotografeeriti kevadest sügiseni ning vormistati loovtööks „Anni peenar". Töö kaitsti edukalt 2018. aasta mais.

Teema valikul sai määravaks Anni huvi aiapidamise ja köögiviljakasvatuse vastu. Õpilane oli huvitatud looma oma köögiviljapeenart, et saada rohkem teadmisi aiapidamisest ja panna end aiatöödes proovile. Töö andis Annile võimaluse osaleda ise vahetult mahepõllunduslikus taimekasvatusprotsessis. Töö käigus kasvatati hernest, peeti, sibulat, redist, tilli, porgandit, lillkapsast, salatit ja peiulilli. Anni oli kogu töö protsessis initsiatiivikas ja kohusetundlik. Et Anni kasutas töös tähelepanekuid oma pere varasematest aiatöövõtetest, võib väita, et töö võimaldas tugevdada põlvkondadevahelist sidet ja lugupidamist maatööde vastu.

Kiiduväärseks võib pidada ka seda, et aiatööde käigus tegi Anni terve suve jooksul ülestähendusi ilma kohta. Märkmed andsid võimaluse teha ka põgusat ilmastiku analüüsi. Arenes noore inimese suutlikkus vaadelda loodust ja loodusnähtusi. Autor oli loovtöö tegemise protsessis loov ning tal oli kindel nägemus sellest, mida ta uurib. Loovtöö "Anni peenar" on seotud riikliku õppekava läbivate teemadega "Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" ning "Keskkond ja jätkusuutlik areng". Töö "Anni peenar" kajastab teoreetilises osas tervisliku toitumise aluseid ning vaatleb peenras kasvatatud viljade tervislikkust. Töö annab ülevaate peenra rajamisest ja maapinna ettevalmistamisest, samuti taimede hooldamisest ja saagi koristamisest ning kasutamise võimalustest.

Tänu mahukale ja sisukale tööprotsessile ja edukale loovtöö kaitsmisele oli Anni Jõel võimalus oma klassi- ja koolikaaslastele propageerida tervislikku toitumist ja mahepõllundust.